Meny
Meny
Meny

200 år som samfunnsbygger

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har en 200-årig historie som samfunnsbygger og nyskaper. I årene før 1814 var prosjektet intet mindre enn å legge grunnlaget for en ny nasjonalstat. Siden den gang har Norges vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer. Her finner du noen av de viktigste sakene Norges Vel har arbeidet med gjennom 200 år.

1809: Selskabet for Norges Vel stiftes 29. desember.

1810: Oppretter bokforlag for trykking og distribusjon av egne skrifter. Fungerer som patentkontor, staten tar over i 1886.

1811: Pådriver for opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania, i dag Universitetet i Oslo.

1814: Norges Vel oppnår sitt viktigste mål når Norge blir selvstendig og får egen grunnlov. 

1829: Norges Vel omorganiseres og legger større vekt på landbruk som middel for samfunnsutvikling.

1830: Danner grunnlaget for dagens folkebibliotek sammen med Henrik Wergeland.

1848: Støtter etablering av flere landbruksskoler. Oppretter et eget «Seminarium», forløperen til det som i dag er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

1851: Engasjerer fjøsrøktere fra Sveits for å undervise i dyre- og melkestell (derav uttrykket sveiser). Tilsetter landets første «reiseagronom».

1856: Etablerer Norges første samvirkemeieri, forløperen til dagens TINE.

1860: Støtter utviklingen av bedre fiskebåter, utklekking av fisk, hummer og østers.

1888: Medaljen for lang og tro tjeneste innstiftes for å anerkjenne ansattes innsats i landbruk og private husholdninger.

1889: Organiserer en rekke plantekulturforsøk.

1890: Oppretter og driver flere husholdningsskoler for forbedring av mat og husstell..

1905: Seterutvalget, Planteavlsutvalget, Jordbunnsutvalget, Samvirkeutvalget, Teknisk utvalg og Husstellutvalget, ble etablert i denne perioden.

1911: Initierer undersøkelser av driftsforholdene i jordbruket.

1921: Stifter «Den norske Landbruksveka».

1926:  Initierer landutstilling for såvarer.

1930: Kjøper Apelsvoll gård på Østre Toten for å drive beiteforsøk.

1941: Organiserer egen veiledningstjeneste i beitebruk og beitegranskinger.

1942: Petter Øverland testamenterer alle sine eiendommer i Bærum til Norges Vel.

1947: Kjøper Hellerud gård i Skedsmo.

1955: Setter i gang med bygdesosiologisk forskning.

1959:  Arrangerer Landbrukets Jubileumsutstilling på Ekebergsletta i Oslo.

1960: Nedsetter Landbruksteknisk utvalg. Driver veiledning i nabosamvirke.

1965: Opplysningsaksjonen «Ungdom og industritiltak i bygda».

1968: Aksjonen ”Hold Norge Rent” – for bedre hygiene og naturvern langs landeveiene.

1970: Grunnlaget for moderne fiskeoppdrettsnæring legges gjennom dannelsen av Norske Fiskeoppdretteres Forening, med Norges Vel som sekretariat.

1976: Initierer debatt om samvirkebevegelsens rolle i U-hjelpen. Etablerer Rusken-aksjonen for et renere miljø i Norge.

1978: Internasjonalt engasjement gjennom samarbeid med Norad om utviklingsbistand i Sør. Målet er å dele kunnskap og erfaring som er høstet i Norge innen landbruk,       næringsutvikling og samarbeid/samvirke.

1978: Hovedadministrasjonen i Norges Vel flytter til Hellerud. Etablerer Stamsædsentralen på Hellerud og åpner Skolebruket på Hellerud.

1980: Frøsenteret på Hellerud åpnes.

1983: Hellerudsletta utstillingsområde åpnes.

1984: Grovfôrsenteret på Hellerud åpnes.

1985: Medstifter til Norsk Bioenergiforening. Innleder samarbeid med Gambia Cooperative Union.

1987: Initierer arbeidet med samvirke på nye områder. Innleder samarbeid med bondelaget i Nicaragua.

1990: Involveres i bydelsutvikling i Zambia.

1991: Initiativtaker til Norske Avløserlag og Maskinringer.

1993: Bygdeservice etableres.

1995: Nasjonal konferanse om næringsutvikling i regi av Norges Vel.

1996: Engasjement i Tanzania med organisering av bønder og fiskere.

1997: Initierer studieopplegget «Samarbeid i bygda» og starter prosjektet «Levande støler». Innleder samarbeid med Mokolodi Wildlife Foundation i Botswana.

2000: Åpner Exporama-senteret på Hellerudsletta. Initierer et nasjonalt nettverk for «Gården som pedagogisk ressurs».

2002: Prosjektleder for utvikling av matrapsoljen «Odelia». Overtar et landbruksprosjekt i Kosovo fra CARE Norge.

2003: Organiserer verdenskongressen for samvirke, International Cooperative Alliance i Oslo. Økende fokus på næringsutvikling knyttet til mat og opplevelse, bl.a. gjennom prosjektet «Smak av Nordsjøløypa».

2004: Etablerer et større algedyrkingsprosjekt på Madagaskar finansiert av Norad.

2006: Norges Vel omorganiseres med mer oppmerksomhet på generell næringsutvikling, mindre på tradisjonell landbruksutvikling. Etablerer Norges første andelslandbruk på Øverland gård i Bærum. Åpner regionskontor i Bergen.

2007: Åpner regionalt Norges Vel-kontor i Dar Es Salaam i Tanzania. Bidrar til å etablere den Tanzanianske utviklingsorganisasjonen RUDI.

2008Utvikling av ”Næringsutvikling på Gården” sammen med Norsk Landbruksrådgivning. Starter et bioenergiprosjekt ved skolen Adem Gllavica i Kosovo.

2009: 200-årsjubileum med stort jubileumsarrangement på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, med hennes kongelige høyhet dronning Sonja tilstede. Åpner visningssenter for laks og aure i Øygarden.

2012: Det Nordiske Utviklingsfondet bevilger støtte til Norges Vels klimaprosjekt i Uganda og Tanzania (gjennom Nordic Climate Facility, NCF). 

2012: Norsk Algeforening opprettes som en del av initiativet for å skape en ny norsk algenæring. Etablerer samarbeid med Brynild-Gruppen om direkte import av cashewnøtter fra lokale bønder i Mosambik.

2013: Starter matkvalifiseringskurs for å skape integrering og jobbmuligheter for innvandrerkvinner.

2014: Norges Vel overtar eiendommen Varghiet Skoger i Sør-Trøndelag og styrker sitt engasjement for næringsutvikling i regionen. Tanzania Renewable Business Incubator etableres for å starte nye bedrifter innen fornybar energi.

2015: Verdikjedeprosjektet Norsk Matbygg / Duga lanseres gjennom Coops Gullbygg. Norges Vel blir ledende partner i Craft Reach, et næringsutviklingsprosjekt for håndverksbedrifter i Nord-Atlanterregionen.

Tips en venn Skriv ut

Vår historie