Meny
Meny
Meny

Biogass – et område med stort ubenyttet potensiale

Biogass hører naturlig hjemme i et fullstendig kretsløp, men det har vært vanskelig å få biogassprosjekter til å lønne seg. Norges Vel ønsker å bidra til å endre dette, og har blant annet engasjert seg på forskningssiden.

Prosjektbakgrunn

Landbruks- og matdepartementet har som målsetting at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal behandles i biogassanlegg innen 2020. Dersom dette skal oppnås står landbruket i Norge foran en storutbygging av biogassanlegg. På bakgrunn av dette gjennomførte Norges Vel, finansiert gjennom Statens Landbruksforvaltnings prosjekt "Gårdsbasert biogass", en studie hvor mulighetene for biogass hos fire samdrifter ble vurdert.

Om prosjektet

De fleste norske gårder er relativt små. Dette brukes som en forklaring på at det er få gårdsbaserte biogassanlegg i Norge. Et mindre biogassanlegg vil vanligvis kreve en høyere investering per produsert energienhet enn et større anlegg. I tillegg vil et mindre anlegg ofte ha en større kunnskaps-, kapasitets- og organisasjonsutfordring enn et større anlegg. Årsaken er at et større anlegg kan ha dedikert driftspersonell. Det er likevel et energipotensial for biogass også fra mindre og middels store anlegg basert på husdyrgjødsel som avfall.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Vurdering av lønnsomheten med biogassanlegg hos konkrete samdrifter
  • Kartlegging av råstoffpotensialet hos de konkrete samdriftene for biogassproduksjon
  • Mulighetsstudie av avsetning for biogass både på gårdsbrukene og eksternt
  • Legge opp for muligheter til samarbeidsløsninger mellom gårdsbruk

Resultater

Prosjektet viste at det i dagens situasjon ikke er lønnsomt for samdriftene å investere i biogassanlegg. For å bedre lønnsomheten til gårdsbaserte biogassanlegg må kostnadene knyttet til bygging av anlegg reduseres, fordi det nå produseres for lite energi til at det er lønnsomt. I tillegg må biogassen utnyttes til formål med god betalingsevne.
En løsning er å lage større anlegg der flere samdrifter/gårdsbruk samarbeider slik at kostnadene til biogassanlegg reduseres. Man kan også øke lønnsomheten ved å tilføre biogassanlegget råstoff som har høyere energitetthet per volum enn kugjødsel.

Kontakt oss

Tore Filbakk, seniorrådgiver

Mobil:920 59 224
E-post: tore.filbakk@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Gårdsbasert biogassproduksjon