Meny
Meny
Meny

Fra avfallsprodukt til bærekraftig energialternativ

Norges Vel og Tanzania Traditional Energy Development and Environment Organization (TATEDO) samarbeider om å fremme biokull av risskall som et bærekraftig energialternativ til ved og trekull. Det er et særlig fokus på å trekke inn kvinner i dette arbeidet.

Prosjektbakgrunn

Nedhugging av skog er et omfattende miljøproblem i Tanzania. Hvert år forsvinner skog som tilsvarer fire ganger det som hogges i Norge, uten at det plantes nytt. Mye av dette trevirket går til privathusholdningers brensel for å lage mat. Det vil være et godt og målrettet miljøtiltak hvis behovet for brensel kan dekkes på annet vis.

Norges Vel har sammen med Rural Urban Development Initiatives (RUDI) jobbet med småskala risprodusenter siden 2007 med fokus på økte inntekter gjennom organisering av produsentene, styrking av kvinners rolle, sikre markedstilgang og tilgang til mikrokreditt.

Med økt tilgang på ris øker også mengden risskall. Ofte blir dette liggende i store hauger, brent eller dumpet i skogen eller elven, noe som gir miljøskadelige utslipp av karbon.

Ved å la risskallavfallet forkulles i en pyrolyseprosess kan det omdannes til energirikt biokull og presses til salgbare briketter. Disse kan benyttes til matlaging, og er et bærekraftig energialternativ til ved og trekull. Pyrolyseprosessen produserer i tillegg spillvarme og/eller gass, som kan utnyttes til matlaging som fornybar energi.

Biokull blandet inn i jordsmonnet kan også gi en avlingsgevinst ved at det virker som et jordforbedringsmiddel. Karbonet fra kullet vil lagres stabilt i jorda for lang tid framover og har en virkning som et klimatiltak.

Prosjektet er støttet av Nordic Climate Facility - et fond etablert av Nordic Development Fund og Nordic Environment Finance Corporation.

Om prosjektet

Drift av småskalaenheter for fornybar energi, har stort potensial som tilleggsnæringer for småprodusenter, gitt fornuftig organisering. Målet er å utvikle fornybar energi som et forretningsområde for organiserte småprodusenter. Det skal bygges ti ovner for forkulling av risskall og det skal anlegges tre demonstrasjonsfelt som viser effekten av biokullet på risavlingene.

Prosjektet vil bli gjennomført i tre distrikter i Tanzania i perioden våren 2013 - våren 2015. Norges Vel vil nå frem til 15 000 småprodusenter som er organisert i 18 lokale produsentorganisasjoner.

Spesielt ønsker Norges Vel å satse på kvinner i dette prosjektet. Mange av kvinnene i Tanzania er uskolerte, og har bare grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Fordi kvinner gifter seg tidlig, prioriteres ofte guttene når det gjelder videre utdannelse. Imidlertid utgjør kvinner 80-90 prosent av landbrukets arbeidskraft, og har en viktig rolle i jordbruket.

Via Norges Vels prosjekt får de også muligheter til å drive for eksempel et lokalt bakeri eller catering. Det resulterer også i at lokalbefolkningen får en tilleggsinntekt.

Norges vels bidrag og rolle

  • Norges Vels koordinerer prosjektet i samarbeid med våre 18 lokale produsentorganisasjoner i Tanzania
  • Bistå TATEDO ved utviklingen av funksjonelle og miljøvennlige ovner som ikke er basert på bruk av ved
  • Norges Vel vil besørge at de etablerte kvinnegruppene hjelpes i gang med bakeri- virksomhet basert på spillvarmen fra ovnene
  • I samarbeid med RUDI anlegge demonstrasjonsfelt for risdyrking der effekten av biokull som tilsettes jorda sammen med mineralgjødsel blir synliggjort
  • Norges Vel samarbeider med Norges Geoteknisk Institutt (NGI) om utprøving av biokull ved dyrking av ris.

Resultater

  • I prosjektets første fase har arbeidet vært konsentrert om å forbedre ovnene med tanke på energieffektivitet for å redusere utslipp av brennbare gasser og redusere forbruket av ved
  • Risprodusentene er allerede godt organisert i velfungerende produksjonsgrupper og de venter nå på å kunne starte bygging av de første ovnene

 

Kontakt oss

Johan Ellingsen, seniorrådgiver

Mobil: 909 21 568
E-post: johan.ellingsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Fra avfall til energi i Tanzania