Meny
Meny
Meny

Våre etiske retningslinjer

1. Gaver

Ansatte eller tillitsvalgte skal ikke ta i mot gaver i form av tjenester, penger eller gjenstander som det er knyttet forventning om gjenytelser til.

2. Representasjon og reiser

Representasjon skal alltid være nøktern. Reise- og oppholdskostnader skal normalt betales av Norges Vel. Det er uakseptabelt om andre dekker våre reise- og oppholdsutgifter, knyttet opp mot mulig forventning om gjenytelser.

Norges Vels medarbeidere som er på reise, inkludert eventuelle familiemedlemmer og andre gjester som er i følget, skal alltid respektere vertslandets lover, reguleringer, kulturelle koder, religion og tradisjoner for øvrig.

3. Taushetsplikt

Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og opplysninger som er gitt i fortrolighet. Dette gjelder imidlertid ikke opplysninger som har et lovstridig innhold (se pkt. 8 om varsling).

4. Atferd

All form for seksuell trakassering på arbeidsplassen, eller kjøp av seksuelle tjenester, f.eks. i forbindelse med tjenestereiser nasjonalt eller internasjonalt, er uakseptabelt. Forbudet gjelder uavhengig av hvor man oppholder seg, også etter arbeidstid – så lenge man er i tjeneste for Norges Vel.

Den samme restriktive holdningen gjelder mht. overdreven bruk av alkohol. Det er uakseptabelt å kjøre bil eller andre motoriserte kjøretøy i alkoholpåvirket tilstand.

Ingen må heller benyte sin posisjon for å oppnå fordeler overfor – eller til å utnytte – egne ansatte eller partnere.

5. Respekt og likeverd

I Norges Vel er alle likeverdige, uavhengig av stilling i organisasjonen, kjønn, seksuell legning, etnisk tilhørighet, alder, livssyn eller politisk tilhørighet. Alle ansatte skal behandles med respekt.

6. Habilitet

En ansatt som i kraft av sin posisjon eller sitt tillitsverv naturlig påkaller spørsmål om habilitet fra andre interesser, er inhabil. Ved tvil om habilitet, skal det konfereres med nærmeste overordnede.

7. Styreverv

Ansatte som har, eller vurderer å ta styreverv i kommersielle selskaper eller andre foretak som konkurrerer med vår virksomhet, skal i samråd med overordnede avklare om dette er forenlig med våre gjeldende retningslinjer og Norges Vels interesser.

8. Varsling

Ansatte som avdekker trakassering, opplever utilbørlig praksis eller problemer med uredelige (sub)kulturer innenfor virksomheten, eller klare ulovligheter internt i Norges Vel i forhold til norsk eller internasjonal lov, har rett til å varsle om dette – fortrinnsvis til administrerende direktør, eller der forholdene gjør slik tjenestevei umulig, til vårt hovedverneombud.

De som varsler har rett til et særskilt vern i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

 

Tips en venn Skriv ut

Etiske retningslinjer