Meny
Meny
Meny

Landbruk og miljø

Bruk av biorest som gjødsel

Matavfall som kan gjenvinnes til biogass og gjødsel

Når matavfallet fra Oslos innbyggere biogassbehandles får vi store mengder fornybar energi og sluttproduktet biorest som er så næringsrikt at det brukes som gjødsel. Oslos biogassanlegg, Romerike biogassanlegg (RBA), behandler kildesortert matavfall fra Oslos innbyggere. Anlegget kan behandle 50 000 tonn matavfall i året. I dette prosjektet har Norges Vel funnet frem til og anbefalt et opplegg for bruk av biorest og bidra til å gjøre det kjent blant potensielle brukere i landbruket.

Lagerkapasiteten for biorest er betydelig mindre enn den årlige produksjonen, så det er påkrevd med ekstern lagerkapasitet hos lokale bønder som ønsker å bruke den som gjødsel.

Prosjektet skal finne et godt opplegg for bruk av biorest fra biogassanlegg og formidle disse erfaringene til landbruket. Arbeidet har foregått i nært samarbeid med Felleskjøpet Agri og Energigjennvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune. I tillegg skal prosjektet gjøre erfaringene fra pilotgårdene kjent for andre potensielle brukere av biorest.

Vil øke kunnskap om bruk av biorest som gjødselprodukt

Biorest er et gjødselprodukt som er lite kjent blant bønder i Norge. Kunnskap om egenskaper, bruk og logistikk rundt biorest som gjødsel er begrenset. Når anlegget til EGE er i full drift vil det bli produsert store mengder biorest årlig. For å utnytte bioresten på en god måte er det avgjørende at bøndene i området har tiltro til og kunnskap om å bruke biorest som gjødsel. 

Prosjektet vil samarbeide med bønder i området rundt biogassanlegget slik at de kan gjøre riktige investeringer for å anvende bioresten optimalt. 

Biogjødselen inneholder mange viktige næringsstoffer, og kan supplere dagens fossile kunstgjødsel. Økologiske gårdsbruk har vist spesielt stor interesse, ettersom de ofte mangler andre gjødselalternativer. 

Norges Vels bidrag og rolle

  • Organisere demonstrasjonsdager (markdager) om transport, lagring, spredning og bruk av biorest
  • Samle erfaringene fra anlegget til EGE på Esvall, slik at de kan utnyttes tidlig i planleggingen for nye biogassanlegg 
  • Utgi en generell veileder og en enkel brosjyre for landbruket for bruk av biorest

Resultater

Hittil er mange av aktivitetene i prosjektet rettet mot økologiske gårdsbruk. Norges Vel har bidratt til godkjenning av bruk av biogjødselen på økologisk mark for flere lokale gårdsbruk.

I tillegg har Norges Vel gitt veiledning om anbefalte gjødselmengder og spredemetoder.

Visste du at…

Når matavfall blir deponert eller brent går alle næringsstoffene tapt. Når biorest brukes som gjødsel gjenvinnes alle næringsstoffene til produksjon av ny mat. 

Kontakt oss

Johan Ellingsen, seniorrådgiver
Mobil: 909 21 568 
E-post: johan.ellingsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Biorest som gjødsel