Meny
Meny
Meny

Alger - vi vil skape en ny og viktig kystnæring

Dyrket tare på snøre

Vi skal bidra til å etablere en ny norsk algenæring - fra forsking og utvikling til testpiloter, dyrking, marked og salg. Vi etablerer møteplasser og knytter bånd mellom relevante aktører, organiserer pilotprosjekter og arrangerer konferanser.

Norges Vel har bred generell marin kompetanse, og har siden 2004 vært engasjert i algedyrking på Madagaskar. Denne kunnskapen kombinerer vi med lang erfaring som næringsutvikler med fokus på bærekraft og miljø. I lys av dette så vi et stort potensiale også i Norge, og har siden høsten 2010 arbeidet aktivt for å fremme alger som ny kystnæring i Norge.

En ny og bærekraftig kystnæring for Norge

Målet er å utvikle en ny, sterk og bærekraftig kystnæring for Norge. Basert på eksterne analyser mener vi det er realistisk at salget av makroalger innen 2030 kan ligge på 8 milliarder kroner. Norges Vel arbeider i et verdikjedeperspektiv som omfatter forsking og utvikling, testpiloter, dyrking, marked og salg. Dette krever en effektiv og åpen kommunikasjon mellom alle involverte aktører. Det har derfor stått sentralt å skape møteplasser for disse aktørene, bl.a. i form av konferanser og gjennom stiftelsen av Norsk Algeforening. Samtidig arbeider vi konkret med organisering av pilotprosjekter langs kysten, og for å knytte bånd mellom relevante miljøer.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Rådgivning og prosessledelse for å finne samarbeidspartnere og finansieringsmuligheter
  • Synliggjøre og formidle algers betydning og nytte overfor opinion, opplærings- og kunnskapsinstitusjoner og beslutningstakere
  • Gjennomfører pilotprosjekter som kan gi erfaringsgrunnlag og kunnskap for videre næringsutvikling. Dette omfatter så vel hele som deler av (alge)verdikjeden med produkter klare for markedet
  • Tydeliggjør i hvilken grad kystnæringene, landbrukssektoren og andre entreprenører kan involveres som potensielle dyrkere og marked for algeprodukter
  • Initiativtager til og sekretariat for Norsk Algeforening
    • Koordinerer kommunikasjon for interesserte og media om gjeldene algeprosjekter og aktiviteter i Norge
  • Prosjektleder i forprosjektet "Integrert multitrofisk havbruk- markedsvurdering".
  • Medlemsskap i Nordic Algae Network 2012-2013 under prosjektledelse av Dansk Teknologisk Center, støttet av Nordic Innovation Centre
  • Innhenter og sprer kunnskap: Arrangerer konferanser om alger

Kontakt oss

Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver

Mobil: 911 36 581
E-post: lill-ann.gundersen@norgesvel.no

Marit Gjerstad, rådgiver

Mobil: 936 63 860
E-post: marit.gjerstad@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut